Közzététel napja: 2020.12.12.

 1. Bevezetés

Cégünk, a Kisné Sebestyén Ágnes EV.

69165920-2-37

Telephely:7200 Dombóvár Fő utca 47

Székhely: 7200 Dombóvár Krúdy Gyula utca 51

 összhangban az Európai Parlament és a Tanács

2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”;

a GDPR és az Infotv. együttes említésük esetén „Adatvédelmi Jogszabályok”) erre

vonatkozó előírásaival, a jelen adatvédelmi tájékoztató útján (a továbbiakban: „Adatvédelmi

Tájékoztató”) tájékoztatjuk Önt, mint érintettet (a továbbiakban: „Érintett”) a

www.agiboltja.hu weboldalon keresztül benyújtott ajánlatkérésére a Társaságunk

részéről történt ajánlattételel (a továbbiakban: „Ajánlattétel”) valamint az ajánlat elfogadása

esetén a házhozszállítással (a továbbiakban: „Házhozszállítás”, az Ajánlattétel és a

Házhozszállítás együtt a továbbiakban: „Szolgáltatás”) összefüggő adatkezelés elveiről,

illetve szabályairól.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Társaság adatkezelőnek minősül. A

Szolgáltatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Kisné Sebestyén Ágnes EV.

69165920-2-37

Telephely:7200 Dombóvár Fő utca 47

Székhely: 7200 Dombóvár Krúdy Gyula utca 51

Tel: 06202293508

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása

Társaságunk a Kisné Sebestyén Ágnes EV.

69165920-2-37

Telephely:7200 Dombóvár Fő utca 47

Székhely: 7200 Dombóvár Krúdy Gyula utca 51

 által üzemeltetett www.agiboltja.hu

weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül létrehozott Bevásárlólista tartalmát és a

Weboldalon az ajánlatkérés során az Ajánlattétel érdekében megadott személyes adatait,

annak Ági boltja által Társaságunk részére történt továbbítása esetén feldolgozza, majd

a raktárkészletének és a Társaságunk által ténylegesen alkalmazott eladási áraknak

megfelelően ajánlatot tesz önnek.

Amennyiben az ajánlatunkat az Ajánlattételben foglaltak szerint elfogadja, az Ön személyes

adatainak kezelésére a Házhozszállítás érdekében is szükség van.

 1. Milyen személyes adatokat rögzítünk és mindezt milyen célból tesszük?

Személyes adataira azért van szükségünk, hogy ajánlatot tehessünk az Ön részére, továbbá

adásvételi szerződést köthessünk Önnel a megvásárolni kívánt áruk tekintetében, és azt

megfelelően teljesíthessük. Erre tekintettel szükséges az is, hogy az ajánlatkérés Önhöz

köthető legyen, azért, hogy az Ajánlattétel alapján létrejövő szerződés érvényes legyen.

2

 • A Szolgáltatás teljesítése (azaz az Ajánlattétel, valamint a Házhozszállítás) során az

alábbi adatokat gyűjtjük:

o E-mail-cím (kötelező): E-mail-címére azért van szükségünk, hogy a konkrét

termékek vonatkozásában ajánlatot küldhessünk az Ön részére. Amennyiben Ön

elfogadja az ajánlatot, szintén erre az e-mail-címre továbbíthatjuk megrendelése –

egyúttal a megkötésre került szerződés igazolásaként is szolgáló –

visszaigazolását.

o Név (kötelező): nevére azért van szükség, hogy érvényesen küldhessünk ajánlatot

a kiválasztott termékek vonatkozásában, illetve hogy amennyiben az adásvételről

számla kerül kiállításra azon megrendelőként feltüntethessük.

o Számlázási cím (kötelező): számlázási címére azért van szükségünk, hogy

amennyiben az adásvételről számla kerül kiállításra azon a megrendelő címeként

feltüntethessük.

o Szállítási cím (kötelező): szállítási címére (azaz arra a címre, ahová a rendelt

termékek szállítását kéri) azért van szükségünk, hogy az adásvételi szerződést

teljesíteni tudjuk.

o Telefonszám (opcionális): amennyiben megadja a telefonszámát, úgy azt a

létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatos kapcsolattartás érdekében (pl. a

házhozszállítással kapcsolatban) kezeljük.

o Bevásárlólista (kötelező): a Bevásárlólistára azért van szükség, hogy ajánlatot

küldhessünk a kiválasztott termékek vonatkozásában.

o Ajánlott / eladott / helyettesítő termék (kötelező): ezen termékek nevére,

mennyiségére, és vételárára azért van szükség, hogy az adásvételi szerződést

teljesíteni tudjuk, illetve hogy amennyiben az adásvételről számla kerül kiállításra

azon a vonatkozó termékeket feltüntethessük.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben valamennyi adatkezelési folyamatra a

szolgáltatás nyújtása és teljesítése érdekében (azaz az Ön és Társaságunk között

potenciálisan létrejövő szerződéssel kapcsolatos szándéknyilatkozatok, ajánlatkérések,

ajánlatok és tárgyalások, illetve a létrejövő adásvételi szerződés, továbbá a Társaságra

vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés, különösen a számviteli kötelezettségek

teljesítése érdekében) kerül sor. A Társaság ennek megfelelően az Ön személyes adatait

annyiban kezeli, amennyiben:

 • arra az Ön hozzájárulásán alapján kerül sor [GDPR 6. cikk (1) a) pont];
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél,

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) b) pont];

 • az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

[GDPR 6. cikk (1) c) pont];

 • az adatkezelés a Társaság és/vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, és az e körben elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján megállapítható, hogy

az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adott fél

érdekeivel szemben [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A fentiekkel összhangban a Társaság az Ön személyes adatait az alábbi körben, célból és

jogalappal kezelik, valamint – erre irányuló érintetti kérelem, illetve jogszabályi felhatalmazás

alapján – kezelheti a jövőben:

3

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Név, e-mail-cím, szállítási cím, Bevásárlólista Kapcsolattartás,szerződéssel kapcsolatos szándéknyilatkozatok, ajánlatkérések, ajánlatok és tárgyalások, valamint a létrejövő adásvételi szerződés teljesítése érdekében A GDPR 6. cikk (1) c) pontjában foglaltak szerint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló az 2001. Évi CVIII. törvény 13/A. §-a szerint, továbbá a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Telefonszám A Szolgáltatással kapcsolatos kérdései, észrevételei mielőbbi megválaszolása és kapcsolattartás, valamint az Ön és Társaságunk között potenciálisan létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatos kapcsolattartás (pl. a házhozszállítással

kapcsolatban)

 A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az Ön hozzájárulása Név (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám), ajánlott / eladott / helyettesítő termék A szerződés teljesítése körében az online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelés teljesítése, számlakiállítás. A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az Ön hozzájárulása alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) c) pontjában foglaltak szerint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

4

A fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt), a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a panasz egyedi azonosítószám A Társasághoz érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy telefonos megkeresés során folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy a Társaság rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek a Társaság tevékenységével kapcsolatosak.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) c) pontjában foglaltak szerint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján

 1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok tárolására a Szolgáltatás teljesítése körében kerül sor. A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait a szerződés teljesítéséig kezeljük. Egyes személyes adatait (azokat az adatokat, amelyek igényérvényesítés alapjául szolgálnak) a Társaság a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja egyrészt az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján. A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 7. Adatbiztonsági intézkedések A kezelt adatokat a Társaság székhelyén tároljuk. A Szolgáltatás teljesítése során a személyes adatokhoz kizárólag a Társaság és az általa megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Szolgáltatás teljesítésében. A személyes adatokat a Társaság és az adatfeldolgozó bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy a Társaság és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésbe hozható tevékenységet lát el.

5

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval, tűzfallal és antivírus szoftverrel védett adatbázisban tároljuk. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszó személyre szabott és egyéni. Előfordulhat, hogy Ön a megrendeléssel kapcsolatban telefonon veszi fel a kapcsolatot velünk. Ebben az esetben, amennyiben a kérdés megválaszolásához – az azonosítás érdekében – személyes adatai megadására vanszükség, ezen adatokat a Társaság vagy az adatfeldolgozó munkavállalói manuálisan rögzítik. A személyes adatok tárolásának biztonságát a Társaság rendszergazdái folyamatosan ellenőrzik. A Társaságunk által kezelt személyes adatokért, az azokkal végzett műveletekért, a Társaságunk általi adatkezelésért kizárólagos felelősséggel tartozunk. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ági Boltja az Ajánlatkérés keretében megadott személyes adatok Ági boltja által Társaságunknak történt továbbítását követően a Társaságunk adatkezelési tevékenységéért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 1. Adattovábbítás címzettjei

Adatai Társaságunk által nem kerülnek továbbításra, kivéve akkor és annyiban, amennyiben azt jogszabály, bíróság vagy más hatóság megkívánja, vagy valamely jogszabályban foglalt jog vagy igény érvényesítéséhez szükséges.

 1. Adatfeldolgozók

[Amennyiben adatfeldolgozó bevonására kerül sor, a lenti minta szerinti részletességgel szükséges megadni annak adatait.]

Az adatfeldolgozó neve [***]

Az adatfeldolgozó címe [***]

Az adatfeldolgozó

elérhetőségei

e-mail

telefon

kapcsolattartó

weboldal

Adatkezelés célja [***]

Kezelt adatok köre [***]

Adatkezelés jogalapja [***]

Adattárolás határideje [***]

Adattárolás módja [***]

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Társaság nem végez ilyen adatkezelést személyes adataival.

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei
 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban o Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– adatkezelés céljai;

– érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják

(ideértve különösen az adatfeldolgozókat);

– személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

– az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

– automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

– észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat. Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

o A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

o Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

– már nincs szükség a személyes adatokra;

– a személyes adatok kezelése jogellenes;

– Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az

adatok törlése;

– amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a

hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta

meg, illetve nem engedélyezte;

– amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

o Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

– Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének

megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza személyes

adatainak kezelését;

– az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

– a Társaságnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi

igények előterjesztéséhez;

– Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos

mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

– Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé

válik a személyes adatok kezelése; vagy

– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Társaság előzetesen tájékoztatja.

o Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná.

o A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha:

– álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné;

– ha az jogos érdek alapján történik, mely esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

o Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét

Ha a Társaság elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

o Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaság egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy látjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen.

Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a Társaság nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

o Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Társaságunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. A Társaság által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Társaság Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

o Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság

honlapján: https://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Társaságunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

o Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Társaság ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Kapcsolat:

Dombóvár, Fő u. 47, 7200
06 20 229 3508

Ági Boltja

Élelmiszer házhozszállítás,
a hét mindennapján!