Általános szerződési feltételek

A Kisné Sebestyén Ágnes EV. által alkalmazott

Vásárlási Feltételek

 1. Általános információk
 2. Jelen Vásárlási Feltételek a agiboltja.hu oldalon keresztül Ön által adott ajánlatkérésre általunk megküldött és Ön által visszaigazolt ajánlat szerinti megrendelés (vásárlás) teljesítésére vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazza.
 3. A jelen szerződés üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződésnek minősül, ha Ön fogyasztó.
 4. A nálunk tett vásárlásával Ön elismeri, hogy megismerte és így elfogadja a jelen Vásárlási Feltételek rendelkezéseit. Ha ezt nem fogadja el, kérjük, vásárlását szakítsa meg azzal, hogy ajánlatunkat nem igazolja vissza!
 5. Az üzlet üzemeltetője:

NÉV: Kisné Sebestyén Ágnes EV.

69165920-2-37

Telephely:7200 Dombóvár Fő utca 47

Székhely: 7200 Dombóvár Krúdy Gyula utca 51oldal / facebook

oldal (tárhely) –

telefon: 3620293508

 1. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
 2. Üzletünk cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképes magánszemélyt, illetve jogi személyeket szolgál ki. A szerződéskötés nyelve magyar, a szerződés nem kerül iktatásra.

III. A megrendelés elküldése

 1. A agiboltja.hu oldalon keresztül összeállított, Ön által adott ajánlatkérésre üzletünk az Ön által megadott e-mailcímre küldött e-mail útján ajánlatot tesz, melyet Ön – amennyiben az abban foglalt feltételeket elfogadja – visszaigazol. Abban az esetben, ha az e-mail útján történő kommunikáció valamilyen okból meghiúsul, telefonon keresztül vesszük fel Önnel a kapcsolatot. Szállításra az Ön által e-mailben vagy telefonon visszaigazolt ajánlat útján történt megrendelés esetén kerül sor.
 2. Megrendelés menete, módosítása, törlése

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 5. § (4) értelmében a jelen Vásárlási Feltételek alapján elektronikus szerződés kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl. telefon, vagy chat alkalmazás) útján jön létre.

 1. Az általunk küldött ajánlatra adott megerősítésével szállítási (adásvételi) szerződés jön létre, amely jogviszonyra az Ön által visszaigazolt ajánlat (a megrendelés), valamint a jelen Vásárlási Feltételek irányadók. Az így létrejött szerződés feltételeit az ajánlat visszaigazolásával fogadja el. A megrendelés teljesítésének megkezdéséig a rendelés visszavonható e-mailen, vagy telefonon. A szállításkor e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról. A megrendelés utólagos módosítására e-mailben kerülhet sor, mely írásbeli értesítésnek minősül.
 2. Árak
 3. Áraink a megrendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t és minden egyéb

adót és közterhet tartalmazzák.

 1. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költségről az ajánlatunkban tájékoztatjuk,

melynek elfogadásával a szállítási költséget is elfogadja.

 1. A termékek árát adott esetben terheli még ezen túl a hozzájuk tartozó göngyöleg díja (üveg és rekesz).
 2. Az árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál,

fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal

tájékoztatjuk az új adatokról. Ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség

van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

 1. A rendelések feldolgozása
 2. A rendelések feldolgozása a természetben 7200 Dombóvár Fő utca 47 alatt található kiskereskedelmi egységünk

nyitvatartási ideje alatt 72 órán belül megtörténik.

 1. Kiskereskedelmi egységünk a webshopon leadott ajánlatkéréseket az alábbi időpontokban fogadja:

6:00-19:00 óra között

VII. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

 1. Az adatbeviteli hibák javítására még a megrendelés megerősítése előtt van lehetősége.

VIII. Fizetési feltételek

 1. Üzletünkben utánvéttel történő fizetésre van lehetőség. Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási

költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni a küldemény kézbesítőjének készpénzben [vagy

bankkártyával]. Egyéb fizetési mód elérhetőségéről tájékoztatjuk.

 1. Szállítás
 2. A vásárolt termékek kézbesítése személyes kézbesítéssel, vagy futárszolgálat útján történik.
 3. Termékeinket csak az alábbi területekre tudjuk szállítani, szállítási díjaink mellett:

Dombóvár és 25 km-es körzete

 1. A szállítástól elállás, helyettesítő termék
 2. Fenntartjuk jogunkat a szállítástól való elállásra, ha a szerződésben vállalt kötelezettségünket azért nem tudjuk teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre. Ilyen esetben erről tájékoztatjuk és a megfizetett vételárat (ha ilyen van) visszatérítjük, vagy – az Ön nyilatkozata szerint –más megrendelésébe beszámítjuk.
 3. Ha az Ön által kiválasztott terméket nem tudjuk kiszállítani, akkor felajánlhatunk olyan más terméket, amely árában és jellemzőiben a lehető legközelebb áll az Ön által kiválasztott termékhez (helyettesítő termék). A helyettesítő termék ára, kiszerelése és márkája eltérhet az Ön által már kiválasztott termék

3

árától, kiszerelésétől és márkájától. Átvételkor a helyettesítő termékre külön felhívjuk az Ön figyelmét, melynek elfogadásáról Ön szabadon dönthet.

 1. A termék visszaküldése
 2. A terméket, amennyiben annak feltételei fennállnak, csak eredeti állapotában és – lehetőleg – csomagolásában, továbbá hiánytalan mennyiségi, és minőségi állapotában veszünk vissza.

XII. Jótállás

 1. Az általunk forgalmazott, és kötelező jótállási körbe tartozó termékek esetén a jótállás időtartama alatt a jótállási jegyen vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint felelünk a hibás teljesítésért. A jótállás a vásárlónak jogszabályból eredő (így például a kellékszavatosságra vonatkozó) jogait nem érinti. E jótállási kötelezettség alól mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 2. Fogyasztónak minösülő vásárlóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási

cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében

felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, ennek időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 1. Esetleges jótállási igényét a termékhez mellékelt jótállási jegy, vagy, ha ilyen nem került átadásra a számla bemutatásával jelezheti.

XIII. Kellékszavatosság

 1. Hibás a teljesítésünk, ha a teljesítés időpontjában az Ön által vásárolt termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
 2. Nem hibás a teljesítés, ha a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. A hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozunk. Amennyiben Ön fogyasztó, a kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő – vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
 4. Ha a termék használt dolog, akkor ez az elévülési határidő egy év. A hiba felfedezése után Ön köteles a hibát késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felel.
 5. Kellékszavatosság keretében választása szerint – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban – (i) elsősorban kijavítást vagy kicserélést, (ii) másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (iii) a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat.
 6. A választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre mi adtunk okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

XIV. Termékszavatosság

 1. Az e fejezetben foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandóak.
 2. A termék akkor hibás és így akkor esik termékszavatossági feltételek alá, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 3. Az általunk eladott termék hibája esetén követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
 4. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 5. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, (ii) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 6. A hiba felfedezése után köteles a hibát késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön felel.
 7. Vásárlástól való elállás joga
 8. Az e fejezetben foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandóak.
 9. Önt elállási jog illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében.

 1. Tájékoztatjuk, hogy az élelmiszernek minősülő termékek jelentős részére elállási jog nem gyakorolható, mivel a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek, élelmiszerek esetén (pl. primőr áru,

bébiétel, hűtést igénylő termékek, nem tartós élelmiszerek: pl. hús, zöldség, gyümölcs, pékáru);

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; az ilyen termékek visszavétele nem várható el különösen, ha Ön a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal, vírusokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható (pl. fogkefe, csomagolt tartós élelmiszer, higiéniai termékek, így krémek, golyósdezodor, smink, púder, kozmetikumok, étrend kiegészítők, feldolgozott állateledel stb.);

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül

más termékkel, továbbá

 • hírlap, folyóirat, és időszaki lapok esetén.
 1. Egyéb termékek esetén Ön a szerződéstől elállhat az erre vonatkozó egyértelmű elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatának megtételével postai úton, vagy e-mail címünkre küldött értesítés útján. Az elállási nyilatkozatot a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül kell megtennie, indokot nem szükséges megadnia. Az elállási jog gyakorlása érdekében az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is használhatja. Az elálllási jog érvényesítéséhez nem kötelező (opcionális), de kérjük, minden esetben adja meg bankszámlaszámát és, ha lehet az elállással érintett termék megnevezését, és (ha felmerült) az észlelt hiba leírását!

„Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A termék megnevezése (opcionális):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó bankszámlaszáma (opcionális):

Megjegyzés / hiba leírása (opcionális):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

5

 1. Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 2. A vételár visszatérítése banki átutalással történik, melyhez kérjük a bankszámlaszám megadását, tekintettel arra, hogy a banki átutalás az Ön számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód. A vételár visszatérítésére kizárólag az elállással érintett termék kézhezvétele után kerül sor. A vételár részét képezi az Ön által megfizetett szállítási díj is, kivéve az esetlegesen igénybe vett többletszolgáltatás (pl. sürgős kiszállítás, törékeny termék kezelés díja).
 3. A termékeket üzletünk címére kell visszaküldeni legkésőbb elállási szándékot közlő értesítés megtételétől számított 14 napon belül. A határidőt betartottnak minősítjük, ha a termék 14 napon belül megérkezik.
 4. Ön fogyasztóként csak azért felel, ha a termék értékcsökkentést szenvedett el annak következtében, hogy másként használták, mint azt a termék jellegének, jellemzőinek, működőképességének megállapításához szükséges.
 5. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

XVI. Tulajdonjogi kikötés

 1. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonunkban marad.

XVII. A felelősség korlátozása

 1. A jelen Vásárlási Feltételek mellett végrehajtott vásárlással Ön elismeri, hogy ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait és elfogadja azokat, különös tekintettel az Internet technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra.
 2. A fenti XVII. 1. pontban foglaltak alapján kizárjuk felelősségünket, különösen az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 • Interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak

változása,

 • Internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba,
 • telekommunikációs hiba,
 • programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél

merült fel.

 1. Nem felelünk továbbá, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a vásárlással kapcsolatosan

merülne fel.

 1. Ön elismeri, hogy teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik az Ön által megadott személyes adatokért,

illetve azok közzétételéből eredő károkért.

 1. A jelen fejezetben írtak annyiban alkalmazandók amennyiben és amilyen mértékben kötelező erejű

jogszabályi előírás eltérően nem rendelkezik.

XVIII. Panaszkezelés

 1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra kizárólag e-mail címünk szolgál.
 2. Esetleges panaszát kizárólag e-mailen írásban fogadjuk, a telefonos elérhetőség kizárólag segítséget

nyújt a panasz megtételéhez.

 1. Az így előterjesztett fogyasztói panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el, majd – eltérő jogszabályi

rendelkezés hiányában – maximum 30 napon belül írásban válaszoljuk meg.

6

 1. A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban

előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontot meg kell indokolnunk és tájékoztatjuk Önt a

jogorvoslati lehetőségekről.

 1. A jelen Vásárlási Feltételek alapján kötött szerződésre a magyar jog irányadó, az itt nem szabályozott

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.), valamint a hivatkozott Ekertv. és

Korm.rendelet rendelkezései irányadók.

 1. A jogi viták békés rendezése érdekében célszerű az ügyeket a megadott kapcsolattartási e-mail útján

rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vitás kérdés esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási

helye szerint illetékes megyei békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhat, amennyiben

jogszabálysértés kapcsán szeretne hatósági bejelentést tenni, akkor a lakóhelye szerint illetékes

kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről

információ a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

 1. A vitás kérdések gyors és hatékony megoldásában vagyunk érdekeltek, de kezdeményezésére elindított

békéltető testületi, vagy hatósági eljárásban együttműködésre kötelezett vagyunk, így azokban részt

veszünk. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségeiről információ a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon érhető el.

 1. Ön igénybe veheti továbbá az online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos

jogviták rendezése érdekében kialakított online vitarendezési platformot (ODR), amely

a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon érhető el.

 1. Elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan Ön a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti

Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; http://nmhh.hu

XIX. Szerzői jogok és adatvédelem

 1. Valamennyi, általunk feltöltött, átadott tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban:

együttesen: tartalom) a szellemi tulajdonunkat képezi, vagy rendelkezünk a jogtulajdonos

hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére.

 1. A vásárlás során kezelt személyes adatokat az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.
 2. Módosítás
 3. Fenntartjuk a jogunkat a jelen Vásárlási Feltételek bármikori megválatoztatására. A jelen dokumentum

módosítása esetén azok hatályba lépnek a közzététel napján.

Minden jog fenntartva!

2020 ©

Kapcsolat:

Dombóvár, Fő u. 47, 7200
06 20 229 3508

Ági Boltja

Élelmiszer házhozszállítás,
a hét mindennapján!